utorak, 16 Juli 2024

muslimahh

Pitanje: Stalno slušam časni hadis: "Žene su nepotpunog (krnjavog) razuma i vjere".
Neki muškarci citiraju ga samo kao vid omalovažavanja žene. Molimo vašu eminenciju da nam pojasni značenje ovog hadisa.


Odgovor: 
Od Allahovog Poslanika s.a.v.s. navodi se da je rekao: "Nisam vidio nikog nepotpunog uma i vjere a da više ovlada razumom razboritog (i odlučnog) muškarca od vas." Upitan je: "Allahov Poslaniče, u čemu se očituje nepotpunost ženinog uma?" Odgovorio je: "Zar nije svjedočenje dvije žene jednako svjedočenju jednog muškarca?!" Zatim je upitan: "Allahov Poslaniče, a u čemu se manifestuje nepotpunost njene vjere?", pa je odgovorio: "Zar nije slučaj da žena ne klanja kada ima menstruaciju?! 

Tako je Allahov Poslanik s.a.v.s. pojasnio da se nepotpunost ženinog uma ogleda u slabosti memorije i da se njeno svjedočenje mora potpomoći sa svjedoćenjem druge žene. To je zbog toga da bi svjedočenje bilo što preciznije, jer jedna žena nekad zaboravi, a nekad nešto doda i sl.

Što se tiče nepotpune vjere, ona se ogleda u tome što žena za vrijeme menstruacije i nifasa ne klanja i ne posti i nije dužna naklanjati namaze (za razliku od posta). Ova nepotpunost nije nešto što je ženin nedostatak, nego je on produkt Allahovog Zakona - Šerijata.

Uzvišeni Allah odredio je ove propise ženama u skladu s njima (njihovom prirodom) i kao olakšicu njima, jer bi post bio štetan po ženu kada bi postila u vrijeme menstruacije i nifasa. Tako je Uzvišeni Allah iz milosti prema ženi, propisao da ne posti u vrijeme menstruacije i nifasa. Tako je izostavljanje namaza Allah dž.š. odredio iz milosti prema njoj, jer u mnestruaciji žena nije čista. Isti slučaj je i sa nifasom, a žena neče naklanjati propuštene namaze, jer bi to predstavljalo poteškoću, s obzirom da se tokom jednog dana i noći klanja 5 namaza, a menstruacija traje dugo, ponekad 7 ili 8 dana.

S druge strane, nifas u nekim slučajevima traje najviše 40 dana. Iz milosti i dobročinnstva prema ženi Uzvišeni Allah ukinuo je obavezu obavljanja namaza u spomenutim stanjima, kao i naklanjavanje tih namazaIz ovoga ne proizilazi da je žena nepotpunog uma i vjere sa svih aspekata. Naprotiv, Poslanik s.a.v.s. pojasnio je da se nepotpunost ženinog uma ogleda sa aspekta nemogućnosti preciznog memorisanja, a nepotpunost vjere sa aspekta izostavljanja namaza i posta u vrijeme menstruacije i nifasa.Također iz ovoga ne proizilazi da je žena slabija od muškarca u svemu i da je on u svemu bolji od nje.

U nekim slučajevima žena nadmašuje muškarca na mnogim poljima, i koliko ima samo žena koje su nadmašile muškarce razumom, vjerom i preciznošću memorije. Ono što se navodi od Allahovog Poslanika s.a.v.s., jeste to da je muški rod iznad ženskog, razumom i vjerom, ali na osnovu ova dva stanovišta koja je pojasnio Vjerovjesnik s.a.v.s. U nekim slučajevima ženina djela su takva da ona premašuje mnoge muškarce u dobrim djelima, bogobojaznosti i stupnju koji će imati na ahiretu.

Ona je u nekim poslovima toliko revnosna da ih obavlja sa takvom preciznošću, marljivošću i pažnjom i u tome premašuje mnoge muškarce. Tako je žena npr. ekspert za historiju Islama i za druge oblasti, što je uočljivo onima koji prostudiraju položaj žena u doba Vjerovjesnika s.a.v.s., i poslije njega.Ovim je jasno da nepotpunost, o kojoj je riječ, nije sprečavala da se na ženu oslanjalo prilikom prenošenja hadisa, kao i prilikom svjedočenja , ako se ono podupire svjedočenjem druge žene.

Također to ne sprečava da žena bude bogobojazna i jedna od najboljih Allahovih robinja, pod uvjetom da bude istrajna u svojoj vjeri.I pored toga što sa nje spada obaveza posta u vrijeme menstruacije i nifasa, ali ne i napošćavanja, te obaveza obavljanja namaza kao i naklanjavanja, iz toga ne proističe ženina manjkavost u svemu. Ona nije manjkava u bogobojaznosti, u izvršavanju Allahovih zapovijedi, kao i u preciznom obavljanju poslova koje obavlja.

Manjkavost koja se spominje jeste specifična manjkavost vezana za razum i vjeru, kao što je to pojasnio Vjerovjesnik s.a.v.s.Stoga, ne treba vjernik da ženi pripisuje manjkavost u svim stvarima, kao i manjkavost cijele vjere. Naprotiv, njena manjkavost je specifična i manjkavost u vjeri i razumu u vezi preciznog iskazivanja svjedočenja i sl. Treba dakle, biti pravičan u vezi sa ženom, a Vjerovjesnik s.a.v.s. govor shvaćati i tumačiti na najbolji i najljepši način. Allah Uzvišeni najbolje zna.

Šejh Ibn-Baz Muhammed el-Mesnud
Izbor fetvi o ženskim pitanjima