utorak, 16 Juli 2024

ehadZahvala pripada Allahu i neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu časnu porodicu i sve ashabe!

Allah, dželle šanuh, je rekao: "Kul huvellahu ehad (Reci: 'On je Allah – Jedan!') Allahus-Samed(Allah je Utočište svakom!). Lem jelid ve lem juled (Nije rodio i rođen nije), ve lem jekun lehu kufuven ehad (i niko Mu ravan nije!)." (Kur'an, Sura el-Ihlas).

Sura el-Ihlas je jedna od najvrijednijih i najbitnijih sura u Kur'anu - kao što na to upućuju mnogi dokazi iz sunneta Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, - zato što u sebi sadrži mnogo sveobuhvatnih i veličanstvenih značenja, iako se ubraja u najkraće kur'anske sure.

Ebu-Se'id el-Hudri, radijallahu anhu, prenosi da je jedan od ashaba čuo nekog čovjeka kako uči suru "Kul huvellahu ehad..." i ponavlja je. Kada je osvanuo, otišao je kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i - podcijenivši taj postupak - priupitao ga o njemu. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na to mu reče:"Tako mi Onog u čijoj je ruci moja duša, doista, ona (sura el-Ihlas) ima vrijednost trećine Kur'ana!" (Buhari, br. 5013)

Također, Ebu-Se'id, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednog dana rekao ashabima: "Zar niste u stanju da proučite jednu trećinu Kur'ana u noći?" To je teško palo ashabima, pa upitaše: "A ko je to u stanju učiniti od nas, o Allahov Poslaniče?!" – a Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: "Allahu El-Vahid Es-Samed (tj. sura el-Ihlas) je trećina Kur'ana!"(Buhari, br. 5015)

U predaji od Ebu-Derda'a, radijallahu anhu, stoji da je na kraju odgovorio: "Kul huvellahu ehad ima vrijednost trećine Kur'ana!" (Muslim, br. 811), a drugom rivajetu: "Doista je Allah podijelio Kur'an na tri dijela i učinio je Kul huvelahu ehad jednim od njegovih dijelova!"

Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jedne prilike rekao: "Okupite se, jer ću vam doista sada proučiti trećinu Kur'ana!" Pa kada je došao onaj ko je došao, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izađe među njih i prouči: "Kul huvellahu ehad", a zatim se opet vrati u kuću. Tada rekosmo jedni drugima: "Vjerovatno mu je došla objava sa nebesa pa je radi toga ušao u kuću." Zatim Allahov Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, opet izađe među njih i reče: "Rekao sam vam da ću proučiti trećinu Kur'ana. Doista, ona(sura el-Ihlas) vrijedi kao trećina Kur'ana." (Muslim, br. 812)

Hadisi koji upućuju da je sura El-Ihlas trećina Kur'ana ili ima vrijednost trećine Kur'ana zabilježeni su u gotovo svim kapitalnim zbirkama hadisa. Pored Buharije i Muslima – kao što je prethodilo – bilježe ih Ebu-Davud (br. 1461), Tirmizi (br. 2899), Nesai (br. 995), Ibn-Madže (br. 3878), Malik (br. 485), Ahmed (br. 9535), Darimi (br. 3431), Tahavi u Muškilul-asar (3/152), Ebu-Ja'ala (br. 1017), Ibn-Hibban (br. 791), Hakim (br. 2082), Taberani u El-Kebiru (br. 4024) i El-Evsatu (br. 741) i Es-Sagiru(br. 865), Bejheki u Es-Sugra (br. 986) i El-Kubra (br. 4539) i mnogi drugi.

Majka vjernika Aiša, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poslao grupu ashaba u neki od pohoda i odredio jednog među njima kao emira. On im je klanjao namaze i svako učenje u namazu završavao bio sa surom "Kul huvellahu ehad". Kada su se vratili Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i obavjestili ga o tome, on im je rekao: "Upitajte ga zbog čega je tako postupao?" Kada su ga upitali, on im je odgovorio: "U njoj (suri el-Ihlas) spominju se svojstva Milostivog, pa je radi toga volim učiti!" Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na to reče:"Obavjestite ga da ga Allah, azze ve dželle, voli!" (Buhari, br. 7375; Muslim, br. 813)

Kada je ovakva i ovolika nagrada za onog ko samo prouči ovu suru, kolika li je onda nagrada za onog ko nauči njena značenja pa je uči s razumjevanjem i radi po njenim uputama. Dragi brate i cijenjena sestro, ne propustite ovu veliku nagradu...

Allah, azze ve dželle, najbolje zna.

mr.
Amir I. Smajić